26 Φεβ 2017

                      
                Η Πολιτεία του Πλάτωνα ως υπόδειγμα για την οργάνωση μιας Θεραπευτικής Κοινότητας απεξάρτησης απο αλκοόλ και ναρκωτικά.

Εισαγωγή
Στην εργασία αυτή θα εξετάσουμε τις θέσεις του Πλάτων για τη Δικαιοσύνη και θα αναδείξουμε  τη σημασία της για την ίδρυση και διακυβέρνηση της πόλης. Μελετώντας τον πλατωνικό διάλογο Η Πολιτεία    θα εξετάσουμε τους λόγους δημιουργίας της πόλης, τα είδη των πόλεων και τον ρόλο τον οποίο επιτελούν οι κοινωνικές τάξεις που απαρτίζουν το σύνολο της. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο λόγο για τον οποίο ο Πλάτων θεωρεί, ότι θα πρέπει οι φύλακες της πόλης να  εκπαιδεύονται με ιδιαίτερη επιμέλεια και θα αναφερθούμε στα ψυχολογικά χαρακτηριστικά και το είδος της αρετής  που θα πρέπει να κατέχουν,  προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα που ο ρόλος τους απαιτεί. Ακολούθως, θα μιλήσουμε για τα μέρη της ψυχής και θα διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο  ορίζουν τα χαρακτηριστικά των τάξεων και διαμορφώνουν την αρετή της πόλης και του προσώπου.  Αφού ορίσουμε το τι είναι δικαιοσύνη για το άτομο και την πόλη σύμφωνα με τον Πλάτωνα θα υποστηρίξουμε ότι η  ατομική και κοινωνική έννοια της δικαιοσύνης συμπίπτουν, συμφωνώντας με τη θέση της J. Annas.  Τέλος, θα υποστηρίξουμε ότι η δικαιοσύνη, καθώς συνδέεται με τις αρετές της σοφίας, της ανδρείας, της σωφροσύνης καθιστά το άτομο ευδαίμων και ότι η ατομική ευτυχία, συναντά την συλλογική, καθώς από τις πράξεις των ανθρώπων απουσιάζει η αδικία, η οποία μειώνει τη δύναμη της πολιτείας αλλά και του ατόμου μέσω της σύγχυσης και της διχόνοιας.

6 Φεβ 2017


5-2-2017 Εισήγηση για τις φιλοσοφικές συναντήσεις                                            
                            
                            
                              Το καλό ή λόγος περί του καλού.
      
     Θα επιχειρήσω να μιλήσω για το ζήτημα του καλού ανιχνεύοντας τις οντολογικές του προϋποθέσεις, σε σχέση με το ερώτημα «ποιος είναι ο άνθρωπος;» μέσα από τη σκέψη του Πλάτωνα, του Πλωτίνου και του Κ. Γιάσπερς.